Wella Professionals
pravidla pro nákup a účast na kadeřnických kurzech e-learning platform

Tato pravidla pro nákup a účast na kadeřnických kurzech Wella Professionals vydává výhradní distributor značky Wella, a to společnost Sirowa Czech s.r.o., IČ: 05135931, se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 258808 (dále jen „ Prodávající“), za účelem stanovení obchodních podmínek a úpravy spolupráce v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Kadeřnický kurz nebo poukaz na kadeřnický kurz (dále jen „Kurz“ nebo „Poukaz“) si může objednat a zakoupit pouze fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, nebo samostatného výkonu svého povolání v oblasti kadeřnických služeb (dále jen „Zákazník“).

1.2. Kadeřnického Kurzu se může účastnit pouze kadeřník, tedy fyzická osoba s odborným vzděláním v oboru kadeřník – kadeřnice.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

2.1. Kurzy a Poukazy je možno objednávat u obchodního zástupce Prodávajícího nebo prostřednictvím webových stránek Prodávajícího, a to: https://wellaprofessionals.cz/.

2.2. Nabídka Kurzů a Poukazů uvedená na výše uvedených webových stránkách je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů a Poukazů.

2.3. Kurzy a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky dle Ceníku Prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. 

2.4. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy/Poukazy včetně jejich počtu označí v objednávkovém formuláři, který vyplní. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:

  • Počet objednávaných Kurzů/Poukazů
  • Kontaktní údaje Zákazníka a účastníka/ů Kurzu/ů
  • Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů
  • Další údaje vyžádané Prodávajícím

2.5. Uzávěrka přihlášek je 14 dní před termínem konání semináře. Možnost přihlášení po tomto termínu je nutné si ověřit u obchodního zástupce Prodávajícího. V případě naplnění kapacity semináře, z důvodu které nebude možné přihlášku přijmout, bude Kupující o této skutečnosti informován.

2.6. Před samotnou účastí na kurzu může být Zákazníkovi pomocí webového rozhraní Prodávajícího poskytnut přístup k různým audiovizuálním záznamům (videím) přípravného charakteru (tzv. e-learning platform). Tato videa mají informativní povahu.

3. PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY A JEJÍ POTVRZENÍ

V případě objednávky semináře přes obchodního zástupce Prodávajícího platí, že pokud nebude Zákazníkovi ze strany Prodávajícího 3 dny před konáním semináře sděleno jinak, je jeho přihláška automaticky přijata a to bez dalšího potvrzení.

V případě objednávky semináře přes webové stránky Prodávajícího bude Zákazníkovi emailem zasláno potvrzení o přijaté objednávce a sděleno, že jeho přihláška na seminář je přijata. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat faktury na cenu Kurzu/Poukazů pouze v elektronické formě.

4. UHRAZENÍ CENY

Cenu Kurzu nebo Poukazu ve výši stanovené v nabídce/ceníku Kurzu je nutné zaplatit předem (bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay) s ohledem na splatnost vystavené faktury. Nárok na úhradu ceny Kurzu/Poukazu vzniká přihlášením se na kurz. Neúčast na Kurzu nezakládá právo na neuhrazení ceny Kurzu/Poukazu ani na její vrácení, ledaže je výslovně stanoveno jinak (storno podmínky).

5. STORNO PODMÍNKY

Pokud Zákazník oznámí zrušení své účasti na semináři nejméně 5 pracovních dnů před konáním Kurzu, bude mu vrácen uhrazený účastnický poplatek v plné výši, případně mu bude na jeho žádost převeden na jiný seminář. Akceptace zrušení účasti na semináři ze strany Zákazníka či převedení účastnického poplatku na jiný seminář bude Zákazníkovi elektronicky potvrzeno. V případě zrušení účasti později než 5 pracovních dnů před konáním Kurzu nebude cena Kurzu vrácena, a to ani z části. Za Zákazníka se však může semináře zúčastnit jiný (předem ohlášený) kadeřník.

6. MLČENLIVOST

Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které by Prodávající mohl považovat za důvěrné a použít je pouze k účelu, pro který byly Prodávajícím poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k důvěrným informacím přístup. Tím není dotčeno oprávnění poskytnout informace svým účetním, daňovým a právním poradcům.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy nebo účasti na školení a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Nedílnou součástí těchto pravidel jsou podmínky použití webu zveřejněné na webové adrese:https://www.studiowellapraha.cz/zasady-pouzivani/. Zákazník je povinen si tyto zásady prostudovat a řídit se jimi.

8.2. V případech, které tyto pravidla neupravují, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sirowa Czech s.r.o.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění, a to 1.1.2020.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí