- LIVESTREAM / TÉMA „PRÁVNÍ POMOC WELLA“ -

LIVESTREAM / TÉMA „PRÁVNÍ POMOC WELLA“

2020-03-24 00:00:00

Uvědomujeme si, jak je současná situace kostrbatá a nepřehledná a připomíná labyrint, ve kterém je občas těžké se zorientovat. Požádali jsme tedy o pomoc advokátku paní Hanu Rusou, aby nám pomohla současnou situaci zpřehlednit. Níže naleznete otázky a odpovědi, které se vztahují k vašim právům a možnostem, jak v této době postupovat a úspěšně získat, co vám náleží.

KADEŘNÍK OSVČ
Mám ze zákona nárok na náhradu? 
Zde se zřejmě ptáš na podporu státu, která se nazývá kompenzační bonus pro OSVČ.
Jedná se o přímou podporu státu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru, což kadeřníci bez pochyby jsou.
 
Za pozornost však stojí, že nárok na kompenzační bonus nemají ti kadeřníci a kadeřnice, které jsou OSVČ, ale zároveň jsou zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Zaměstnanci, kteří se účastní nemocenského pojištění, nemají na kompenzační bonus nárok vůbec, protože ti pobírají od zaměstnavatele náhradu mzdy. Na kompenzační bonus však mají nárok zaměstnanci na DPP s příjmem do 10 tis a zaměstnanci na DPČ jen s příjmem do 3 tis Kč, protože ti nejsou účastni nemocenského pojištění.
O kompenzační bonus žádejte, i pokud jste OSVČ na mateřské, rodičovské, ve starobním nebo invalidním důchodu.
Kompenzační bonus lze čerpat i zároveň s ošetřovným.

Pokud ano, jakou? 
V současné době může každý kadeřník jako OSVČ žádat o kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den za období od 12. března do 30. dubna 2020, tedy za 50 dní, tedy až 25 tis Kč.
 
V jaké výši?
25tis za období od 12. března do 30. dubna 2020, v současné době se čeká na schválení dalších období, ve kterém může být kompenzační bonus vyplácen, a to od od 1. května do 8. června (druhé kompenzační období) a od 9. června do 31. srpna 2020 (třetí kompenzační období). Návrh zákona již dne 22.4.2020 prošel Poslaneckou sněmovnou a čeká se, zda to Senát schválí. I v druhém a třetím kompenzačním období se zatím počítá s částkou ve výši 500,- Kč denně.
 
Mohu tuto podporu čerpat, i když moje provozovna už bude moci fungovat, ale nebudu mít zákazníků tolik jako před krizí? 
Jednou z podmínek pro vyplacení zmiňovaného kompenzačního bonusu je, že kadeřník nebo kadeřnice nemohl činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, protože v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, došlo k omezení poptávky po jeho kadeřnických službách. Důvodem tedy nemusí být jen uzavření provozovny nařízením státu, ale postačí zásadní úbytek poptávky po službách. Nebojte se tedy požádat i v dalších kompenzačních obdobích, pokud je tedy Senát schválí.
 
Kde tuto podporu čerpat? Na koho se mám obrátit? 
Je to velice jednoduché! Na internetu si vyhledejte stránky vašeho finančního úřadu. Příslušný je totiž vždy ten finanční úřad, u kterého podáváte svá daňová přiznání. I na stránkách www.financnisprava.cz je uvedena sekce „kompenzace pro OSVC“, ve které naleznete veškeré potřebné informace, vč. velice jednoduchého formuláře.
 
Na stránkách finanční správy je uvedeno vícero způsobů, jak takovou žádost podat. Já doporučuji podání datovou schránkou, pokud ji nemáte, nevadí, můžete žádost poslat i emailem. Žádost vyplňte pečlivě a podepište jí svým podpisem. Naprosto zásadní je, abyste do předmětu zprávy napsali předmět: Žádost o kompenzační bonus
Je to z toho důvodu, aby úředníci na finančních úřadech zařadili Vaši žádost do přednostního vyřízení.
Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady, neváhejte se obrátit na Vašeho obchodního zástupce, určitě Vám se vším rád pomůže.
O bonus za první kompenzační období je nutno požádat nejpozději 29. 6. 2020, jinak nárok zaniká.
 
Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (25.000 / 15.000) – mnozí z nás již na úřad žádost poslali, ale bez potvrzení o přijetí, bez odpovědi, bez akce … co dělat dál? 
Dle mých informací byla většina kompenzačních bonusů za první kompenzační období již jednotlivým OSVČ vyplacena, a to napříč celou Českou republikou. Pokud Vám kompenzační bonus stále nebyl vyplacen, je možné, že jste do předmětu zprávy nenapsali Žádost o kompenzační bonus. Vaše žádost tak mohla zůstat v ještě nerozřazené složce. Buďte tedy trpěliví. Mechanismus vyplácení kompenzací není pro úřadníky úplně jednoduchý, navíc Vaše žádost prochází více útvary a její vyřízení může déle trvat. 
Rozhodně to ale není tak, že vaší žádosti někdo nevyhověl. FÚ o tom, zda jste splnili podmínky, nevydává žádné rozhodnutí, prostě Vám jen peníze pošle na účet, který jste v žádosti uvedli.
 
Jak bude finanční úřad kontrolovat, zda jsem splnil podmínky pro vyplacení bonusu? Nehrozí mi nějaké kontroly a problémy spojené s touto podporou? 
U prvního kompenzačního období se toho určitě nebojte. Kadeřnictví je službou, která byla jednoznačně poškozena opatřeními k zamezení šíření koronaviru. V dalších obdobích, kdy již bude fakticky možno kadeřnické služby provozovat, vždy jednejte čestně. Pokud Vám ubude klientela oproti jinému srovnatelnému období více než o 15 %, (lze totiž předpokládat, že někteří klienti budou šetřit nebo se bát nákazy v salonu a kadeřnické služby omezí), je také na místě požádat o kompenzační bonus. Dle mých informací finanční úřady neplánují nějaké plošné kontroly účetnictví jednotlivých OSVČ. Pokud ale např. někomu bude vyplacen kompenzační bonus, ačkoli mu příjmy reálně v předmětném období nijak zásadně neklesly, může FÚ vyzvat k vrácení vyplaceného bonusu.

Mám „ošetřovačku“ na dítě. Mám nárok i na kompenzační bonus?  
Ano, program přímé podpory pro OSVČ lze pobírat společně s rozšířeným ošetřovným na dítě z důvodu uzavření školských a předškolních zařízení dětí do 13 let (a na další osoby s lehčí formou závislosti). Program ošetřovného spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Na druhou stranu nelze kombinovat ošetřovné a mateřskou/rodičovskou/nemocenské. Ošetřovné může čerpat pouze OSVČ hlavní.

Jsou tyto bonusy daněné? = mám je dávat do daní?
 
Kompenzační bonus se chová jako vratka daně, to znamená, že není součástí příjmu, ze kterého platíte daň. Podobně je to s ošetřovným, které se chová jako nemocenská a také není součástí daňových příjmů. Nedávejte tedy tyto částky do účetnictví a ani je neuvádějte v daňovém přiznání. 
V současné době činí výše ošetřovného částku 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. 
O ošetřovné žádejte u Ministerstva průmyslu a obchodu, ideálně datovkou, do předmětu nezapomeňte uvést fpmpo20, nebo poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“. 
V případě potřeby Vám poskytnou informace i obecní živnostenské úřady. 
Bližší informace naleznete i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
 
Na jaké kompenzační náhrady mám nárok? Všeobecně.  
Kompenzační bonus, případně i spolu s ošetřovným vidím jako dva zásadní finanční nástroje pomoci OSVČ ze strany státu. 
Za třetí zásadní podpora ze strany státu je dotace na zaměstnance z programu ANTIVIRUS. Jedná se o velmi specifický program MPSV, kdy zaměstnavatelé mohou žádat o náhradu části vyplacených mezd, včetně odvodů za zaměstnance, a to ve výši příspěvku 60 nebo 80% vyplacené mzdy. 
Pokud máte zaměstnance, doporučuji sledovat webové stránky MPSV, kde jsou uvedeny podstatné informace vč. instruktážního videa, jak žádost o příspěvek na zaměstnance vyplnit. Obrňte se trpělivostí, celý systém se stále vyvíjí. 
Kromě kompenzačního bonusu, ošetřovného jsou pro OSVČ a příspěvku z programu ANTIVIRUS jsou nyní aktivní další úlevy:
 
Odpadla povinnost platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021. Já osobně doporučuji částku převyšující minimální zálohu na sociální nebo zdravotní zálohu státu platit.
Pokud OSVČ poruší svou povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kterou má za normálních okolností do 1. 4.2020, tak se promíjí jak pokuta, tak i úroky z prodlení, za předpokladu, že podají daňové přiznání a daň zaplatí do 1.7.2020. Pozor, pokud nestihnete do 1. 7.2020, naběhnou Vám úroky z prodlení již od 1.4.2020.- tzn. můžete podat přiznání a zaplatit daň nejpozději do 1.7.2020
Pokud Vám daňové přiznání podává daňový poradce, původní lhůta 1.7.2020 se nemění
Je také odložena také povinnost pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, to pro zdravotní pojištění (VZP, OZP apod.) i pro důchodové (ČSSZ) do 3. 8. 2020 (v tomto termínu musí být doplatek pojistného též uhrazen, tj. připsán na účet příjemce)
Jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmu (tj. druhá záloha, jste-li kvartální plátce, a první, jste-li pololetní plátce), pozor, to neznamená, že se daň promine
Jako pozitivní krok vnímám i odložení poslední vlny EET o tři měsíce po skončení krizových opatření
Posunutí povinnosti platit zálohy silniční daň (splatnost je z 15.4.2020 a 15.7.2020 posunuta na 15.10.2020). 
Finanční správa hovoří o vstřícném přístupu k opožděným platbám daní, ale raději bych na to nespoléhala. Řiďte se tím, co říká zákon, nikoli prohlášeními politiků v médiích. Pozitivní zprávou je, že za žádost o prominutí sankce se nehradí poplatek
 
MAJITEL SALONU
Vyplývá mi ze zákona nárok neplatit nájem nebo je to na benevolenci pronajímatele? 
Určitě nevyplývá. V současné době je poslaneckou sněmovnou projednáván zákon, dle kterého pronajímatel jen nemůže nájem ukončit výpovědí z důvodu neplacení nájemného v době od 12. 3. do 30. 6. 2020. Zákonný pardon se tedy pravděpodobně nebude týkat povinnosti zaplacení nájemného a dle navrhovaného znění zákona a nejspíše ani úroků z prodlení z nezaplaceného nájemného nebo smluvních pokut. Pokud jste složili kauci, ani projednávaný zákon nebrání pronajímateli si z kauce uhradit nájem a po Vás požadovat doplnění. Pokud jste v situaci, kdy musíte platit nájem a z důvodu současné krize nemáte dostatečné prostředky na jeho úhradu, buďte aktivní a kontaktujte pronajímatele s prosbou o změnu stávající smlouvy. Věřitelé často jednají vstřícněji s dlužníky, kteří se dopředu omluví a požádají o snížení nájemného či odklad plateb než s nájemci, které musí za účelem úhrady urgovat. To ostatně platí i v jiných obchodních vztazích mezi věřiteli a dlužníky.
 
Mám zaměstnance a nechci je ztratit, jak se s nimi domluvit, co mohu nabídnout? 
Komunikování krize ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci může být jiné u zavedeného a relativně zajištěného salonu a jiné u menšího studia o pár zaměstnancích. Vše je věcí diskuse a vztahů na pracovišti. Z pozice zaměstnavatele ale doporučuji být k zaměstnancům otevřený a maximálně se snažit o zachování dobrých vztahů na pracovišti. Ministerstvem práce a sociálních věcí je připravený program ANTIVIRUS určený k zamezení propouštění, kdy na základě žádosti má být zaměstnavatelům refundována část proplacených mezd. Program tedy slouží k částečnému krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, ale pouze za zaměstnance v pracovním poměru. Refundováno bude 60 % -80 % superhrubé mzdy. Za předpokladu, že tento program funguje, není nutné zaměstnance propouštět. Pokud se však rozhodnete, že zaměstnance nebude moci udržet a je nutno některé k nich propustit, komunikujte s nimi i možnost návratu na původní místo, až se situace zlepší. Na místě je však uvažovat o tom, jak ošetřit pracovní smlouvy nově příchozích zaměstnanců, tak abyste byli jako zaměstnavatelé chráněni, když by se v budoucnu restrikce opakovaly. Nebudu v tomto ohledu úplně konkrétní, ale doporučuji v těchto dnech uvažovat více dopředu.

Mám lidi na dohodu o provedení práce, jak s nimi pracovat? 
Na „dohodáře“ se podpory státu zatím nevztahují.

Mám zaměstnance z úřadu práce a beru na ně dotaci, jak s nimi pracovat? 
Zásadní podmínkou pro čerpání dotací z programu antivirus je striktní dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele. Dotace nesmí být čerpána na zaměstnance, který je ve výpovědi. Dohodáři jsou velkou skupinou, kteří státem příliš chráněni bohužel nejsou.
https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf

Jsem majitel, mám zaměstnance. Musím za ně odvádět zdravotní a sociální? 
Ano, musíš. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice připravilo návrh na zrušení povinných odvodů za zaměstnance, ale děj posledních dní schvalování v poslanecké sněmovně již tak nepřehlednou situaci ještě více zkomplikoval a zatím projednání takového zákona zatím není na pořadu jednání sněmovny.

Co vše musím jako majitel salonu zařídit pro svůj tým: ochranné pomůcky, jaké? Musím zaměstnancům zajistit roušky?
 
Zatím vláda nepublikovala žádná preventivní opatření pro kadeřnické salony a je nutné sledovat aktuální vývoj.
 
Předpokládám, že během několika dní ministerstvo zdravotnictví rozhodne o tom, zda je epidemiologická situace natolik dobrá, že je možné povolit provoz kadeřnictvím k 11.5 a o bližších podmínkách takových provozů. Očekávám nicméně, že podmínky budou o něco přísnější než při prodeji v maloobchodě, minimálně však:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci mezi sebou zdržovali v kratších vzdálenostech,
 zajistit rozestupy mezi čekajícími klienty,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice a upřednostňovali bezhotovostní platby,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně
 
Dá se také očekávat, že bude požadována eliminace počtu lidí v provozovně a ochrana před šířením aerosolů, které vznikají při mytí a foukání vlasů.
 
(Dle stanoviska ministerstva zdravotnictví zaměstnavatelé však nemusí vybavit zaměstnance rouškou).

Musím vyvěsit hygienická pravidla ve svém salonu písemně a na viditelném místě? 
Jak jsem již uvedla, tato povinnost platí pro maloobchodní prodejny, proto očekávám, že podobnou povinnost budou mít i kadeřnické salony.

Pokud se salony otevřou 11.5. a do salonu přijde někdo, kdo nerespektuje pravidla (nemá roušku, čisté ruce…), co mám dělat? 
To je také výborná otázka. Předně nutno zdůraznit, že termín 11. 5. je ministerstvem zdravotnictví uvažován pouze za předpokladu, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. Několik dní před tím rozhodne vláda, zda je situace vhodná k otevření a stanoví se zároveň podmínky poskytování kadeřnických služeb.
 
Každopádně v prvních měsících doporučuji objednávat a přijímat klienty, které znám a mohu předpokládat, že budou dodržovat hygienická pravidla, která mají zamezit šíření nemoci. Než zákazníka přivítáte v salonu, ověřte si s ním, že je zdravý (tzn., zeptejte se ho, zda se cítí zdráv), není v karanténě a zda v posledních dnech nepřišel do nějakého zdravotně závadného kontaktu.
 
Můžete si pro klienty připravit dotazník, který rozešlete svým klientům e-mailem. Takový dotazník má zejména velký psychologický efekt.
 
Zároveň doporučuji mít v salonu připravené roušky pro případ, že by klientovi jeho rouška zvlhla, nebo si ji nějak poškodil.
 
Pokud ale stejně do salonu přijde zákazník, který si odmítne umýt ruce (případně je otřít desinfekcí) a/nebo nemá roušku, určitě je vhodné mu nabídnout roušku připravenou pro tyto případy. Pokud by takový klient nespolupracoval, rozhodně doporučuji poskytnutí služby odmítnout.
Vše ale řešte s klidnou hlavou a snažte se být diplomati.

Co když někdo bude tvrdit, že se nakazil v mém salonu tím, že jsem nedodržel hygienické postupy? Jak mám postupovat? 
Předně je nutné vyvarovat se takovým obviněním a učinit vše, aby prostředí, ve kterém služby poskytuji, bylo čisté, a udělat vše pro minimalizaci rizika nákazy nebo jejího rozšíření. Tzn. prostory čistit, desinfikovat ještě více než jindy používané nástroje, zachovávat to největší odstupy mezi klienty, používat ochranné pomůcky (ideálně rukavice, štít a respirační roušku). 
Pak klient, který si bude stěžovat, nebude se svou stížností úspěšný. Pokud bude u Vás v salonu vše v pořádku, těžko kdo klientovi uvěří, že se nakazil právě u Vás (předtím jel MHD, pak byl nakupovat = mohl se nakazit kdekoliv). 
Samozřejmě nikdy nemůžeme vyloučit, že někdo někoho pomluví, udá atd. Jedinou reálnou ochranou je udělat maximum pro minimalizaci rizik, tzn. zejména v počátcích ukončení restrikcí přijímat prověřené klienty a striktně dodržovat hygienická pravidla.

Co mohu dělat, když chci, aby měl zákazník moji roušku, protože nevěřím, že jeho je čistá. (tip: navýšit cenu služby?) 
Pokud máte dostatek roušek k dispozici, je ideální, pokud ji zákazníkovi nabídnete. Přinutit ho ale, aby si vyměnil svoji roušku za cizí, nelze. Je vše o lidech a slušném jednání. Pokud mi klient sdělí, že jel hodinu v MHD, je předpoklad, že jeho rouška už svůj úkol plnit nebude. Proto bych mu nabídla tu Vaši, např. s odůvodněním, že na vlhkém obličeji se dělá snadno lišej a akné a vy přece chcete, aby mu to slušelo. Prostě buďte diplomatičtí.
 
CHYTRÁ KARANTÉNA
musíme se zapojit? Pokud ano, jaké údaje máme po zákazníkovi žádat?
Potřebujeme mít podepsané GDPR? 
CHK je dobrovolná. Pokud uvažujete o zapojení se do určité formy CHK, je ideální zmiňovaný dotazník zaslaný předem klientovi, kde také uvede, že se zavazuje salon kontaktovat v případě, že do 14 dnů od návštěvy salonu onemocněl nebo se ocitl v karanténě. Může zde také uvést, zda si přeje být kontaktován v případě, že kdokoli ze zaměstnanců salonu onemocní koronavirem nebo se ocitne v karanténě. Takto se vlastně můžeme pokusit o vytvoření jakési interní chytré karantény. GDPR neřešíme, je to Váš oprávněný zájem.
 
Zpracovala JUDr. Hana Rusá, LL.M., advokátní kancelář (www.rusa.cz)
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí